top of page

Ši „Uniqum Capital“ asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – „Politika“) skirta supažindinti jus, kokiu tikslu ir kokiais pagrindais mes renkame, naudojame ir dalinamės jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais jūsų asmens duomenimis.

 

Kiekvieno asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi šia Politika, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais taikytinais teisės aktais, priežiūros institucijų nurodymais ir rekomendacijomis.

 

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, t.y. jumis.

Valdytojas – jūsų asmeninių duomenų valdytojas yra „ Uniqum Capital“ įmonė, kuriai pateikėte savo asmens duomenis dėl jus siejančių sutartinių arba ikisutartinių santykių arba kurios paslaugomis jūs ketinate naudotis.

 

„Uniqum Capital“ užtikrina, kad tvarkant jūsų asmens duomenis būtų laikomasi teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, duomenų tvarkymo apimties ir laiko ribojimo (mažinimo), tikslumo principų. „Uniqum Capital“ taip pat nustato efektyvias duomenų saugumo užtikrinimo priemones.

 

Ši Politika gali būti atnaujinama. Tokiais atvejais atnaujinta Politikos versija publikuojama „Uniqum Capital“ interneto svetainėje.

Privatumo politika

Privatumo politika

„Uniqum Capital“ tvarko savo klientų, jų atstovų, klientų prievoles užtikrinančių asmenų, kitų su paslaugų teikimu susijusių asmenų (jų atstovų) asmens duomenis tinkamo užklausų tvarkymo bei paslaugų teikimo tikslu, siekdama sudaryti ar vykdydama su klientais sudarytas sutartis, taip pat įgyvendindama taikytinuose teisės aktuose numatytus reikalavimus.

 

Pagrindinės „Uniqum Capital“ tvarkomų asmens duomenys kategorijos yra šios:

 

 • Tapatybės bei kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens dokumento duomenys, asmens parašas ir kiti duomenys. Šie duomenys tvarkomi siekiant tinkamai sudaryti ir vykdyti sutartį;

 

 • Duomenys apie duomenų subjekto ryšius su juridiniais asmenimis: pareigos atstovaujamoje įmonėje ir pan.;

 

 • Finansiniai duomenys: duomenys apie pajamas, nuosavybę, turimus finansinius įsipareigojimus, kredito reitingą, kredito istoriją, banko sąskaitos numerį, banko sąskaitose vykdomas operacijas, jų sumas, datas, gavėjus ir siuntėjus ir kiti duomenys. Šie duomenys tvarkomi siekiant įvertinti finansinę riziką, draudimo apsaugos reikalingumą, įsiskolinimo tikimybę;

 

 • Kitus duomenis, kurie yra būtini „Uniqum Capital“ paslaugų teikimui arba gali turėti reikšmės Jūsų gebėjimui tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

 

 

Pažymėtina, kad „Uniqum Capital“ iš jūsų ar trečiųjų šaltinių gautus asmens duomenis tvarko tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina pasirengti ir užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, taip pat „Uniqum Capital“ taikytinų teisinių prievolių įvykdymą.

Kokius jūsų asmens duomenis tvarkome?

Apie jus mes gauname iš šių šaltinių:

 

 • Daugumą jūsų finansiniam patikimumui vertinti reikalingų duomenų gauname tiesiogiai iš jūsų, pavyzdžiui iš užpildytos paraiškos mūsų interneto svetainėse ar pas mūsų partnerius, bendraujant su jumis telefonu, elektroniniu paštu ar mūsų savitarnos svetainėje;

 

 • „Uniqum Capital“, vykdydama savo teisines prievoles duomenis apie Jus gali gauti ir iš kitų šaltinių, pavyzdžiui SIA „Nordigen Solutions“, UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamos kreditų biuro sistemos, VĮ „Registrų centras“, kitų valstybinių institucijų, prieinamų registrų bei duomenų bazių. Tokia iš kitų šaltinių gauta informacija gali būti susijusi su jūsų tapatybe, kreditingumu, finansiniais duomenimis bei galima pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika;

 

 • Iš duomenų tvarkytojo tapatybės nustatymo ir / ar elektroninio parašo priemonių, jums pasirinkus savo tapatybę nustatyti ar dokumentus pasirašyti naudojantis šiomis priemonėmis;

 

 • Pasiūlymo pateikimo tikslu jūsų duomenis galime gauti iš savo verslo partnerių ar grupės įmonių.

Kaip mes gauname jūsų duomenis?

Jūsų duomenis saugome ne ilgiau kaip 3 metus nuo atitinkamos sutarties įvykdymo, paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos. Jeigu taikytini teisės aktai nustato kitokius terminus konkrečių jūsų asmens duomenų saugojimui, „Uniqum Capital“ saugos šiuos jūsų asmens duomenis atitinkamuose teisės aktuose įtvirtintais terminais. „Uniqum Capital“ taip pat turi teisę saugoti su paslaugų teikimu susijusius asmens duomenis ir ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra reikalinga siekiant apginti „Uniqum Capital“ (ar kitų asmenų) teises ir teisėtus interesus.

Kiek laiko mes saugome jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenys, priklausomai nuo paslaugų rūšies yra tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

 

 • Sutarčių sudarymas ir vykdymas. Kai tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;

 • Teisinė prievolė. Kai tvarkyti jūsų asmens duomenis privalome, kad įvykdytume Valdytojui taikomą teisinę prievolę;

 

 • Teisėtas interesas. Kai tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Valdytojo arba trečiosios šalies interesų.

 

 • Sutikimas. Kai tvarkyti jūsų asmens duomenis jūs davėte savo sutikimą, pavyzdžiui, gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, patikrinti duomenis apie jūsų galimybes įvykdyti finansinius įsipareigojimus.

Kokiais teisiniais pagrindais tvarkome jūsų duomenis?

„Uniqum Capital“, vykdydama savo veiklą gali pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (pvz., duomenų saugojimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias ir palaikančias įmones, skolų administravimo paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones ir pan.), kuriems gali būti perduodami jūsų asmens duomenys. Visais atvejais šiems „Uniqum Capital“ įmonės pasitelktiems duomenų tvarkytojams jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.

 

„Uniqum Capital“ tam tikrus jūsų asmens duomenis taip pat gali teikti kitiems duomenų gavėjams:

 

 • valstybės institucijoms ir registrams: pavyzdžiui, Lietuvos bankui, teismams, antstoliams, notarams, teisėsaugos institucijoms, ir pan.);

 • jungtines skolininkų duomenų rinkmenas administruojantiems asmenims: pavyzdžiui, UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“;

 • kitoms įmonėms ar asmenims, kai tai būtina finansinei apskaitai, auditui, skolų išieškojimui, rizikos vertinimui arba paslaugų teikimui;

 • Mokėjimo, kitų paslaugų teikėjams, dalyvaujantiems vykdant Jūsų su „Uniqum Capital“ įmone sudarytą sandorį;

 • kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su mūsų paslaugų teikimu ir (ar) turintiems teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti

 

Visais atvejais „Uniqum Capital“ deda protingas pastangas siekdama užtikrinti, jog įgyvendinant teisės aktų reikalavimus asmens duomenys nebūtų neteisėtai naudojami arba prarasti.

 

Įprastai savo veikloje „Uniqum Capital“ tvarkomų asmens duomenų neperduoda už ES / EEE ribų. Tais atvejais, kuomet tvarkomus jūsų asmens duomenis tam tikra apimtimi turime perduoti duomenų gavėjui, esančiam už ES / EEE ribų, siekiame užtikrinti, kad būtų įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 

 • Europos Komisijos sprendimu yra pripažinta, kad valstybė (kurioje yra duomenų gavėjas) užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą (priimtas sprendimas dėl tinkamumo);

 • su duomenų gavėju sudaryta sutartis pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas;

 • Duomenų gavėjas, esantis Jungtinėse Amerikos Valstijose, yra sertifikuotas pagal ES ir JAV susitarimo, reikalavimus (vadinamasis „privatumo skydo“ susitarimas);

 • yra įgyvendinamos apsaugos priemonės pagal taikytinus elgesio kodeksus ar sertifikavimo mechanizmas, užtikrinamos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Kam galime teikti jūsų duomenis?

Mūsų svetainėje galite užsiprenumeruoti naujienlaiškius, susijusius  ekonomikos ir finansų rinkos aktualijomis, taip pat su mūsų veikla bei teikiamomis paslaugomis. Pastaruoju atveju, mes tvarkome jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, t. y. atitinkamų naujienlaiškių siuntimo tikslu. Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas, išreiškiamas užsiprenumeravus naujienlaiškius mūsų interneto svetainėje.

 

Mūsų svetainėje taip pat galite sutikti su tiesiogine rinkodara pildydami paslaugų paraiškas bei laisva valia pažymėdami varnelę gauti reklaminius pranešimus.

Bet kuriuo atveju jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti jums siunčiamų užsiprenumeruotų „Uniqum Capital“ naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba kreipdamiesi raštu į „Uniqum Capital“ (el. paštu info@uniqumcapital.lt).

 

Šių jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra 3 metai nuo jūsų sutikimo gavimo dienos, nebent tokį savo sutikimą jūs atšaukiate iki nurodyto saugojimo termino pabaigos. Suėjus minėtam 3 metų terminui arba jums atšaukus savo sutikimą iki šio terino pabaigos, „Uniqum Capital“ atitinkamus jūsų duomenis minėtu tikslu nustos tvarkyti.

 

„Uniqum Capital“ taip pat gali tvarkyti savo klientų juridinių asmenų ir (ar) jų atstovų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu siekdama klientus el. paštu informuoti apie kitas „Uniqum Capital“ teikiamas paslaugas. Asmenys, dar prieš tapdami „Uniqum Capital“ klientais, taip pat esami „Uniqum Capital“ klientai gali bet kada (t. y. tiek iš anksto, tiek bet kada vėliau) nesutikti arba atsisakyti tokio jų asmens duomenų tvarkymo naujienlaiškių siuntimo tikslu. Tokį savo prieštaravimą galima pareikšti raštu susisiekiant su „Uniqum Capital“ (el. paštu info@uniqumcapital.lt ) arba atsiųstame naujienlaiškyje paspaudus tam skirtą nuorodą.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Jūsų duomenys įvairiais tvarkymo tikslais gali būti tvarkomi ne automatinėmis ir automatinėmis priemonėmis, įskaitant profiliavimą. Profiliavimas yra asmens duomenų tvarkymas automatiniu būdu siekiant įvertinti Jūsų asmenines savybes ir analizuoti arba prognozuoti Jūsų asmeninius interesus ar pasirinkimus. „Uniqum Capital“ įmonė gali atlikti profiliavimą siekiant alikti analizę, būtiną pasiūlyti jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą, suteikti konsultaciją ar rinkodaros tikslais.

Profiliavimas

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar „Uniqum Capital“ įmonė tvarko jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis ir kita su tuo susijusia informacija;

 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu manote, kad „Uniqum Capital“ tvarkoma informacija apie jus yra netiksli, neteisinga, turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;

 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas, kitais atvejais), turite teisę prašyti, kad Monsoon Investments ištrintų Jūsų asmens duomenis;

 • Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir kt.), turite teisę prašyti, kad „Uniqum Capital“ apribotų Jūsų duomenų tvarkymą;

 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai jums patogia forma. Tam tikrais atvejais, turite teisę kitam duomenų valdytojui perkelti duomenis, kuriuos „Uniqum Capital“ tvarko gavusi Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas pasitelkiant automatizuotas priemones;

 • Nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

 • Atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tais atvejais, kai jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tokiu atveju „Uniqum Capital“ įmonė nustos tvarkyti šiuos jūsų asmens duomenis;

 • Nesutikti, kad būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas jums turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Jumis sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Jūs esate davęs tam sutikimą.

 

Jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu arba siekiate įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, rekomenduojame dėl to susisiekti su „Uniqum Capital“ susisiekti el. paštu info@monsoon.lt, paštu (siunčiant laišką adresu A. Tumėno g. 4-15, LT-01109, Vilnius) arba atvykus pas mus į biurą.

 

Jūsų prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo „Uniqum Capital“ įmonei turėtų atitikti bent šiuos minimalius reikalavimus:

 

 • Prašymas turi būti rašytinis, įskaitomas ir suprantamas;

 • Prašyme turi būti nurodytas jūsų vardas, pavardė, kiti kontaktiniai duomenys iš kurių galėtume aiškiai nustatyti jūsų tapatybę;

 • Prašyme turi būti pateikta aiški ir tiksli informacija apie tai, kokią ir aukščiau nurodytų savo teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti;

 • Jeigu savo teises siekiate įgyvendinti per atstovą, prašyme turite nurodyti atstovo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir pridėti atstovavimo faktą patvirtinantį dokumentą.

Jeigu kreipiatės į „Uniqum Capital“ įmonę su žodiniu prašymu įgyvendinti Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, „Uniqum Capital“ darbuotojai jūsų paprašys pateikti prašymą raštu bei nurodys visus galimus tokio prašymo pateikimo būdus ir prašymui taikytinus minimalius reikalavimus.

 

Už jūsų prašymų vykdymą atsakingas „Uniqum Capital“ darbuotojas, esant visoms atitinkamoms jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės įgyvendinimui reikalingoms sąlygoms, ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, informuos jus apie veiksmus, kurių buvo imtasi gavus jūsų prašymą. Prireikus šis terminas gali būti pratęstas dar 60 kalendorinių dienų, atsižvelgiant į prašymo kompleksiškumą ir kitų gautų prašymų skaičių. Tokiu atveju per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos jūs būsite informuotas apie termino pratęsimą bei vėlavimo priežastis, taip pat apie teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Visais atvejais jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite interneto tinklapyje www.vdai.lrv.lt). Visgi visais atvejais rekomenduojame prieš teikiant priežiūros institucijai oficialų skundą pirmiausia susisiekti su mumis, kad būtų rastas operatyvus ir abiem pusėms priimtinas problemos sprendimo būdas.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

„Uniqum Capital“ įmonė įgyvendina įvairias technines ir organizacines priemones, padedančias apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neautorizuoto duomenų tvarkymo. Tokio priemonės apima, be kita ko, įvairią techninę ir programinę įrangą, papildomus susitarimus su pasitelktais paslaugų teikėjais, vidines su asmens duomenų apsauga susijusias taisykles bei darbuotojų mokymus asmens duomenų apsaugos klausimais.

Nepaisant to, reikia turėti omenyje, kad tam tikrais atvejais informacijos perdavimas elektroninėmis ryšių priemonėmis (el. paštu, mobiliuoju telefonu ar kt.) gali būti mažiau saugus dėl priežasčių, nepriklausančių nuo „Uniqum Capital“ įmonės pasirinktų techninių ar organizacinių priemonių. Dėl šios priežasties, siekdami užtikrinti konfidencialių Jūsų duomenų saugumą rekomenduojame jums neteikti mums informacijos per įvairias mažiau saugias ir (ar) „Uniqum Capital“ įmonės nenaudojamas elektronines sistemas.

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

bottom of page